Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

 

Allgemene opmerkingen

De volgende opmerkingen bieden een eenvoudig overzicht van alles wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in de onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

 

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

 

Hoe registreren wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld, doordat u deze aan ons doorgeeft. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier heeft ingevoerd.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd bij het bezoek van de website. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een storingvrije beschikbaarheid van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om te verlangen dat de gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Hierover en over andere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Analysetools en tools van externe aanbieders
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van bezwaar informeren wij u in deze privacyverklaring.

 

 

2. Allgemene informatie en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Deze verklaring licht ook toe, hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat er bij de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kunnen optreden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12
32791 Lage

Telefoon: +49 (0) 5232 606-0
E-mail: datenschutz@remko.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

 

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerkingVeel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

 

Klachtrecht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autorteit
In geval van overtredingen van de wet inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit bij kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de federale gegevensbeschermingsfunctionaris van de bondsstaat waarin ons bedrijf zijn zetel heeft. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.htmlhttps://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

 

SSL- of TLS-versleuteling
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als website-exploitant stuurt, een SSL-of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotje in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet door derden meegelezen worden.

 

Versleuteld betalingsverkeer op deze website
Wanneer er na het afsluiten van een overeenkomst met betalingsverplichting een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer bij incassomachtiging) door te geven, dan zijn deze gegevens nodig voor de afhandeling van de betaling.

Het betalingsverkeer middels de gangbare betalingsmiddelen (Visa/Mastercard, incassoprocedure) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van "http://" in "https://" verandert en aan het slotje in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

 

Informatie, blokkering, verwijdering
Volgens de wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan, en het doel van de gegevensverwerking; in sommige gevallen hebt u ook het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Hierover en over andere vragen over persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

 

Bezwaar tegen reclame via e-mail
Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens m.b.t. toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bij dezen bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot het nemen van gerechtelijke stappen in geval van ongevraagde toezending van reclame- en informatiemateriaal, zoals spam e-mails.

 

 

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

 

Wettelijk verplichte toezichthouder voor gegevensbescherming
Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld.

Datenschutz Beugholt
Walter-Bröker-Ring 8
32756 Detmold

Telefoon: +49 (0) 5231 70 93 44
E-mail: mail(at)datenschutz-beugholt.de

 

 

4. Gegevensregistratie op onze website

 

Cookies
De internetpagina's gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden achtergelaten en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessiecookies. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer totdat u ze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies. Ook kunt u cookies alleen in specifieke gevallen accepteren of in specifieke gevallen dan wel alle gevallen weigeren. Verder kunt u instellen dat de cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de elektronische communicatie of voor het activeren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen overeenkomstig art. 6 par. 1 lid f van de AGV. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch storingvrije en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld

 

Server-logbestanden
De provider van de sites verzamelt automatisch gegevens en slaat die op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

- IP-adres
- Datum/tijd van de dag
- URL
- Referrer URL

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

 

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier om informatie vraagt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt, door ons opgeslagen voor het afhandelen van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de op het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt daardoor uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingprocessen die tot aan de herroeping hebben plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens slaan wij op tot u ons opdraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. wanneer de bewerking van uw aanvraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

 

Registratie op deze website
U kunt zich registreren op onze website om gebruik te kunnen maken van extra functies op de website. De daartoe ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen met het oog op het gebruik van het desbetreffende aanbieding of de desbetreffende dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte gegevens waarnaar wordt gevraagd bij de registratie, moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijv. in het aanbodvolume of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie vermelde e-mailadres om u hierover te informeren.

De verwerking van de voor de registratie ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U kunt een door u gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De herroeping laat de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking onverlet.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u bij onze website geregistreerd bent en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Verwerken van gegevens (klant- en overeenkomstgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding vereist zijn (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover dit nodig is om het de gebruiker mogelijk te maken een bepaalde dienst te benutten of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakenrelatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor online-shops, handelaars en goederenverzending
Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven indien dit in het kader van de afwikkeling van een overkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de afhandeling van de betaling belaste kredietinstelling. Er vindt geen verdere overdracht van de gegevens plaats, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijv. voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

 

 

5. Analysetools en reclame

 

Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

Het opslaan van de Google Analytics cookies cookies gebeurt op basis van de AVG, art. 6 par. 1 lid f. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 

IP-anomimisering
Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort voor de verzending naar de USA. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet samenhangende diensten te leveren aan de website-exploitant. Het door Google Analytics uit uw browser overgenomen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

Browser-plugin
Door het instellen van uw browser-software kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de in de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google wordt verzonden en door Google wordt verwerkt. Dit doet u door de browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen gegevensregistratie
Door op de volgende link te klikken, kunt u verhinderen dat uw gegevens door Google Analytics worden geregistreerd. Er wordt dan een opt-out cookie geïnstalleerd die voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics deaktivieren.

Meer informatie over de wijze waarop Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden aangemaakt met gegevens over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoeker. Deze gegevens zijn afkomstig uit de op interesse gebaseerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie in uw Google-account altijd uitschakelen via de weergave-instellingen of de registratie van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden, zoals beschreven onder het punt “Bezwaar maken tegen gegevensregistratie”.

 

Google AdWords en Google Conversion-Tracking
Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Binnen het kader van Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde Conversion-Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor ConversionTracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker achterlaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de Conversion-cookies verzamelde informatie dient om Conversion-statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. Dit informeert de klanten over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan Tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik, door het cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken.

De opslag van “Conversion-cookies” gebeurt op basis van de AVG, art. 6 par. 1 lid f. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl  

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies. Ook kunt u cookies alleen in specifieke gevallen accepteren of in specifieke gevallen dan wel alle gevallen weigeren. Verder kunt u instellen dat de cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

 

6. Plugins en tools

 

YouTube
Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij ontvangt de YouTube-server de informatie welke van onze webpagina's u bezocht hebt.

Wanneer u bent ingelogd bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Wij maken gebruik van YouTube om ons online-aanbod aantrekkelijk te kunnen weergeven. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl 

 

Google Maps
Deze website maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wij maken gebruik van Google Maps om ons online-aanbod aantrekkelijk te kunnen weergeven en om de op onze website vermelde plaatsen eenvoudiger vindbaar te maken. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

 

7. Betaalproviders

 

PayPal
Op onze website bieden wij o.a. de mogelijkheid aan om te betalen via PayPal. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”).

Wanneer u ervoor kiest om te betalen via PayPal, worden de door u ingevoerde betaalgegevens doorgegeven aan PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG (Toestemming) en art. 6 par. 1 lid b van de AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een overeenkomst). U hebt de mogelijkheid uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk gewenst moment te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsactiviteiten.